กิจกรรม 💊 Pharmacy Event ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม 💊 Pharmacy Event ปีการศึกษา 2565 ✨ โดยมีการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้
1. การแข่งขันทักษะการปฎิบัติการทางเภสัชกรรม (ชั้นปี 2-4)
2. การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Quiz) (ชั้นปี 1-4)
3. การแข่งขันซักประวัติภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการ การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านเภสัชกรรม (ชั้นปี 2-4) และการแข่งขันซักประวัติภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Event) ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จัดขึ้นโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ