กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้สัตว์ทดสองเพื่อทดสอบฤทธิ์และพืชสมุนไพร”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 สาขาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้สัตว์ทดสองเพื่อทดสอบฤทธิ์และพืชสมุนไพร” รูปแบบ Online
บรรยายโดย : ผศ.ดร.ณัฐพร อยู่ปาน และ รศ.ดร.อรวินท์ พร่างแสงทอง