กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Online ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ : การดูแลผู้ป่วยโรคปวดศรีษะไมเกรนในร้านยา กรณีศึกษา : การดูแลผู้ป่วยโรคปวดศรีษะไมเกรนในร้านยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00-13.00 น. สาขาเภสัชกรรมคลินิก ร่วมกับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Online ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ : การดูแลผู้ป่วยโรคปวดศรีษะไมเกรนในร้านยา กรณีศึกษา : การดูแลผู้ป่วยโรคปวดศรีษะไมเกรนในร้านยา บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรนันท์ กลั่นบุศย์