การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ 2

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การผลิตยาสมุนไพรระดับอุตสาหกรรมในโรงพยาบาลของรัฐ”