การสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2565

 เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานห้องปฎิบัติการ ได้กำหนดให้นิสิตทุกคนที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ ต้องผ่านการสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการก่อนทุกคน

ดังนั้น ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 64), นิสิตปีที่ 3 (รหัส 63),  นิสิตปีที่ 4 (รหัส 62) และปี 5 (รหัส 61) วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เข้าสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ กรกฎาคม –  สิงหาคม พ.ศ. 2565

 


Link รายวิชา : https://moodle.swu.ac.th/course/view.php?id=713
รายละเอียดการสอบ