การรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 1

การรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์