การฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หลักสูตร “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านคลอง 30 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก