การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation, CPR)

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation, CPR)” ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ โดยทีมวิทยากรผู้อบรมจากภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว องครักษ์