การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียนวิชาศึกษาทั่วไป