การจัดการความรู้ เรื่อง “การติดตามการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและการนำไปใช้ประโยชน์”

คณะเภสัชศาสตร์ มศว โดยคณะกรรมการจัดการเรียนรู้ (KM)
ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การติดตามการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและการนำไปใช้ประโยชน์”
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
เพื่อเป็นการต่อยอดจากการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา โดยมี ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำคู่มือเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง