Suwanna Vorarat

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) Robert Gordon U., UK 2543
ปริญญาโท ภ.ม. (เภสัชเคมี) ม.มหิดล 2538
ปริญญาตรี ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) ม.มหิดล 2532

ผลงานทางวิชาการ

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Taylor, R.B., Toasaksiri, S., Reid G.R. and Wood, D. Determination of the Quaternary Ammonium Compounds Dequalinium and Cetylpyridinium Chlorides in Candy-based Lozenges by High-performance Liquid Chromatography. Analyst. 1997; Vol.122, pp.973-976.
2. Taylor, R.B., Toasaksiri, S., Reid, G.R. Determination of antibacterial quaternary ammonium compounds in lozenges by capillary electrophoresis. Journal of Chromatography A. 1998; Vol. 798, pp335-343.
3. Taylor, R.B., Toasaksiri, S. and Reid G.R. Capillary electrophoresis and liquid chromatography in the analysis of some quaternary ammonium salts used in lozenges as antibacterial agents. J. Cappillary Electrophoresis. 1998; Vol. 005:1/2, 45-46.
4. Taylor, R.B., Toasaksiri, S. and Reid G.R. A literature assessment of sample pretreatments and limits of detection for capillary electrophoresis of drugs in biological fluids and practical investigation with some antimalarials in plasma. Electrophoresis. 1998; Vol.19, 2791-2797.
5. Taylor, R.B., Vorarat, S., Reid G.R., Boyle, S.P., and Moody, R.R., Comparisons of the separations of some neutral analytes by LC, MEKC, and CEC. J. Cap. Elec. And Michrochip Tech., 6(1999)131-136.
6. Vajragupta, O., Toasaksiri, S., Boonyarat, C., Wongkrajang, Y., Peungvicha, P., Watanabe, H. and Boonchoong, P. Chroman Amide and Nicotinyl Amide Derivatives : Inhibition of Lipid Peroxidation and Protection Against Head Trauma. Free Rad. Res. 2000; Vol.32, pp.145-155.
7. Toasaksiri, S., Massart, D.L., Vander-Heyden, V., Study of method validation criteria in a capillary electrophoresis method for the separation of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Analytica Chimica Acta, 416(2000)29-42.
8. สุวรรรณา วรรัตน์, การใช้และปัญหาที่พบในเทคนิคแคบปิลารี อิเล็กโตรโฟรีซิส. วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 9 ฉบับที่2 (2544) 111-114.
9. สุวรรรณา วรรัตน์, การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของวิธีแคบปิลารี อิเล็กโตรโฟรีซิส. KKU Sci. J. 30(1) (2545) 13-23.
10. Vorarat S., Aromdee C., Podokmai Y., Determination of alpha hydroxy acids in fruits by capillary electrophoresis. Japan Anal Sci., 18(2002)893-896.
11. Aromdee C., Panuwongse S. Anorach R., Vorarat S., A high pressure liquid chromatographic method for the determination of arecoline in areca nuts. Thai J. Pharm. Sci., 27(1-2)(2003)41-47.
12. วัชรี คุณกิตติ ฉันทนา อารมณ์ดี สุวรรณา วรรัตน์ ผดุงขวัญ จิตโรภาส, ศักยภาพของแป้งเมล็ดขนุนในการเป็นสารแขวนตะกอนและก่ออิมัลชัน. Songklanakarin J. Sci. Technol., 28(1)(2006)145-155.
13. วัชรี คุณกิตติ ฉันทนา อารมณ์ดี สุวรรณา วรรัตน์ ผดุงขวัญ จิตโรภาส, การพัฒนาตำรับโลชันกันแดดที่มีแป้งขนุนเป็นสารเพิ่มความหนืดและการประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อผลิตภัณฑ์. Songklanakarin J. Sci. Technol., 28(1)(2006)137-144.
14. Weerasak Samee, Paron Srilamai, Sasithorn Ongart, Ritthichai Suwannaratana, chayanid Sornchaithawatwong and Suwanna Vorarat, Simultaneous Determination of Lamivudine, Stavudine and Nevirapine in presence of their acid-induced degradation products by HPLC. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพม 2(1)(2007) 39-45.
15. Weerasak Samee and Suwanna Vorarat, Simultaneous Determination of gallic acid, catechin, rutin, ellagic acid and quercethin in flower extracts of Mochelia alba, Caesalpinia pulcherrima, Nelumbo nucifera by HPLC. Thai Pharm. Health Sci J. 2(2)(2007)131-134.
16. Sarin Tadtong, Amornrat Viriyaroj, Suwanna Vorarat, Sathaporn Nimkulrat and Sunit Suksamrarn. Antityrosinase and antibacterial activities of Mangosteen pericarp extract. J. Health Res 23(2)(2009)99-102.
17. S. Vorarat, C. Managit, L. Iamthanakul, W. Soparat and N. Kamkaen. Examination of antioxidant activity and development of rice bran oil and gamma-oryzanol microemulsion. J. Health Res 24(2)(2010)67-72.
2. การนำเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
1. มณฑนา พิมพ์ทอง, วธู พรหมพิทยารัตน์, สุวรรณา วรรัตน์, Development and determination of ketotifen and its degradation in syrup form by HPLC method, มศว วิชาการ ครั้งที่ 7, 1-2 เมษายน 2556, กรุงเทพ ฯ, ประเทศไทย.
2. Suwanna Vorarat, Rith Wattanachaiyingcharoen1, Chayanid Sornchaithawatwong1, Worapan Sitthithaworn1, Narisa Kamkaen2, The development of topical anti-acne product from Moringa seed oil. 11 th International Ethnobotany Symposio 2013, Antalya, Turkey.
3. วันชัย อินทรพิทักษ์, วธู พรหมพิทยรัตน์, สุวรรณา วรรัตน์, สิ่งประดิษฐ์ “ชุดทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบดีพีพีเอสสตริป” , งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32, 3-5 พ.ย. 2557, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
หมายเหตุ: ไม่รวมการนำเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ
3. บทความวิชาการ

4. หนังสือ ตำรา

5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
1. การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการรักษาสิวและฝ้า แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2550 เงินวิจัย: 391,600 บาท ระยะดำเนินการวิจัย: ตุลาคม 2550-ตุลาคม 2551
2. การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาฝ้า แหล่งทุน : เงินงบประมาณรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2550 เงินวิจัย: 50,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการวิจัย กพ 2550-กพ 2551
3. การหาปริมาณ gallic acid catechin ellagic acid rutin และ quercetin ในสารสกัดจากดอกไม้และฤทธิ์ในการเป็น free radical scavenging เงินวิจัย: 252,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการวิจัย กพ 2550-สค 2551
4. การใช้ลิโพโซมเพื่อนำส่งสาระสำคัญเข้าสู่เซลล์ผิวหนัง: กรณีศึกษาผลของสารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่บรรจุอยู่ในลิโพโซมต่อฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2551 จำนวน 300,000 บาท
5. การสกัดแยกน้ำมันจากเมล็ดมะรุมและตรวจสอบฤทธิ์เพื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2553 จำนวน 250,000 บาท

ภาระงานสอน

รหัสวิชา รายวิชา
ภภค 381 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1
ภภค 385 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2
ภภค 481 เคมีของยา 1
ภภค 482 เคมีของยา 2