แบบลงทะเบียน การประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก เรื่อง เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน “From Research to Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management”

กำลังโหลด…

Continue reading


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองปีการศึกษา 2560  ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560    

Continue reading


การอบรม GMP เรื่องการตรวจรับรองเครื่องจักร และสรุปผลการดำเนินโครงการยกมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณ

กำหนดการอบรมและสรุปโครงการ ใบสมัครอบรมและสรุปโครงการ

Continue reading


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารคณะเภสัชศาสตร์

Continue reading


แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

เรียนท่านผู้ปกครอง แบบสอบถามนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี-นครินทรวิโรฒ เพื่อจัดทำหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) วิชาเอกบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี) ข้อมูลที่ท่านให้จะใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการของหลักสูตร และจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวใดๆไปเผยแพร่                 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล จักขอบพระคุณยิ่ง   ถ้าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) วิชาเอกบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี)  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ 2 ปริญญาบัตรโดย เรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ปี 1-3 และได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ปี 4-6 เรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับนิสิตโครงการปกติ และได้รับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (PharmD) ของมหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ และในกรณีที่เป็นคนไทยมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทย ระหว่างปี 1-3 ทุกปิดเทอมภาคฤดูร้อนผู้เรียนจะต้องกลับมาเรียนบางรายวิชาตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรม (ประเทศไทย) กำหนด ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปี […]

Continue reading


คณะเภสัชศาสตร์ มศว ถวายเทียนพรรษา ณ วัดตุมภรณ์รังษี

คณะเภสัชศาสตร์ มศว ถวายเทียนพรรษา ณ วัดตุมภรณ์รังษี นครนายก ในวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60                              

Continue reading


“กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม”

คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์ ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย        

Continue reading