โครงการอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาคณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   ณ ห้องบรรยาย 306 คณะเภสัชศาสตร์ มศว    

Continue reading


กิจกรรมในโครงการ “อัพเดทความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาการจ่ายยา/ให้คำปรึกษาในร้านยา”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาคณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “อัพเดทความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาการจ่ายยา/ให้คำปรึกษาในร้านยา”   ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มศว            

Continue reading


รายชื่อผู้เข้าร่วม การอบรมวิชาการ เรื่อง “Towards Better Pharmacologic Management of Common GI Disorders” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

Download File ประเภท โรงพยาบาล 1. โรงพยาบาลพระพุทธบาท – ภญ.ลลิตตา มณีโชติ – ภญ.ตติยา วรรธนเศรณี 2. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช – ภญ.ทวิเพ็ญ สุทัตตกุล 3. โรงพยาบาลสอยดาว – ภญ. เมธาวี ศรีรัตนโชติชัย 4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา – ภก.อนุสรณ์ สวัสดี 5. โรงพยาบาลพุทธชินราช – ภญ.รุ่งกานต์ พรรณารุโณทัย 6. โรงพยาบาลเด็ก – ภญ.รวีวรรณ เพียรวิทยาพันธุ์ 7. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ภญ.กนกพรรณ นิกรเพสย์ 8. โรงพยาบาลเสนา – ภญ.สิวาลี ศรีสวัสดิ์ 9. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร – ภญ.เอมิกา มาหา 10. โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี – […]

Continue reading


โครงการสัมมนาคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ”ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน”

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร กิ่งรุ้งเพชร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรม โครงการสัมมนาคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ”ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน” (หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 201 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์    

Continue reading


คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ผลการรับรองเป็นไปด้วยดี ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรของคณะทุกท่าน    

Continue reading


รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

download file 1. ตำแหน่งและสังกัด ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1890 และ(1) 7-1891 (งบประมาณแผ่นดิน) สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 2. อัตราเงินเดือน – สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี อัตราเงินเดือน 25,600 บาท – สำเร็จการศึกษาสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี อัตราเงินเดือน 20,990 บาท – เงินเพิ่มพิเศษโดยพิจารณาจากจำนวนปีประสบการณ์การทำงาน อัตรา 5,000 – 10,000 บาท 3.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (Doctor of Pharmacy) หลักสูตร 6 ปี หรือสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล 4. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. งานผลิตบัณฑิต ได้แก่ 1.1 […]

Continue reading