เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 2

 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

1.1 สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545)

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้  โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (5 เทอม)  ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 3. มีเกรดเฉลี่ย (5 เทอม) ในแต่ละวิชา ดังนี้ วิชาเคมี คณิตศาสตร์ และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 4. ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English
  Language Testing System) Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า
  6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร
 5. ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์

กลุ่มที่  2  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
  ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 2. ได้เกรดวิชาเคมี A และได้เกรด A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)
 3. ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English
  Language Testing System)Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00  โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0  ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร
 4. ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
 5. ในกรณีที่โรงเรียนของผู้สมัครไม่สามารถทำเรื่องการจบการศึกษาก่อนกำหนด (early graduation) ได้ ผู้สมัครต้องยื่นผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา เคมี ไม่ต่ำกว่า A และได้เกรด A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)

กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6)  ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
 2. ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00  โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร
 3. ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
 4. ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ
 5. ผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
  ทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา เคมี ไม่ต่ำกว่า A และได้เกรด A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)

1.3 ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 19  มกราคม 2562)

1.4 ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตรผู้ทำสัญญาฯ โดยต้องทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  แต่ไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ

2. การสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) รวมทั้งคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ สำหรับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ โปรดศึกษาข้อมูลใน website: https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/pharmacy/mpharm-pharmacy.aspx หัวข้อ Qualificationsของหลักสูตร ซึ่งเทียบเคียงเท่ากับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) แล้วจึงสมัคร

หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และจะคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิต โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

 1. ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่http://admission.swu.ac.th เลือก ระดับปริญญาตรี
 2. ไปที่ Clearing House รอบที่ 2 à โครงการเภสัชศาสตร์ร่วมฯ
 3. กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง
  และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
 4. พิมพ์แบบฟอร์มการรับชำระเงิน  ไปยื่นชำระเงินค่าสมัครจำนวน 600 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์  ภายใน 1 วันทำการหลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว (ไม่นับวันเสาร์
  วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการเช่น สมัครวันจันทร์ ชำระเงินภายในวันอังคาร สมัครวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
  ชำระเงินภายในวันจันทร์ เป็นต้น หากชำระเงินน้อยกว่าที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะ ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ทั้งหมด กรณีที่ชำระเงินมากกว่าที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ในการชำระเงินต้องใช้แบบฟอร์มการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนดตาม ข้อ 6) เท่านั้น หากผู้สมัครใช้แบบฟอร์มอื่นๆ ที่ไม่ใช่แบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น และถือเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. โปรดตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังการชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เช่น ชำระเงินวันจันทร์ ตรวจสอบสถานะ การชำระเงินได้วันพฤหัสบดี  ชำระเงิน
  วันอังคาร ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้วันศุกร์  ชำระเงินวันพุธ ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้วันจันทร์  ชำระเงินวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตรวจสอบสถานะสถานะการชำระเงินได้วันพุธ เป็นต้น
 7. การตรวจสอบการชำระเงิน ผู้สมัครเข้าไปที่ http://admission.swu.ac.th > Clearing House รอบที่ 2 > โครงการเภสัชศาสตร์ร่วมฯ > ตรวจสอบการชำระเงิน > ระบุเงื่อนไขการค้นหาด้วย เลขที่บัตรประชาชน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จากนั้น กด ค้นหา
 8. ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ ในวันที่ (รอประกาศอีกครั้ง) 
  • *การพบเลขที่นั่งสอบหมายความว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเนื่องจากได้ชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบฯ
  • ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ (ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับการคัดเลือก)
   อีกครั้งหนึ่งตามวันที่กำหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วกรณีผู้สมัครไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ (ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับการคัดเลือก) ดังนั้นก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
   การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/การประกาศผลต่างๆ ผู้สมัครเข้าไป http://admission.swu.ac.th >
   clearing House รอบที่ 2 >โครงการเภสัชศาสตรร่วมฯ ระบุเงื่อนไขการค้นหาด้วย เลขที่บัตรประชาชน จากนั้น กด ค้นหา
 9. การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/การประกาศผลต่างๆ ผู้สมัครเข้าไป http://admission.swu.ac.th >
  Clearing House รอบที่ 2 > โครงการเภสัชศาสตรร่วมฯ ระบุเงื่อนไขการค้นหาด้วย เลขที่บัตรประชาชน จากนั้น กด ค้นหา

3. กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

วัน เดือน ปี เวลา/วิชาที่สอบ/การประกาศผล สถานที่
1-28 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัคร http://admission.swu.ac.th
11 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 1)

http://admission.swu.ac.th  
20 เมษายน 2562 08.00 – 09.00 น.      ยื่นเอกสารตรวจร่างกาย/ฟิล์ม                            เอกซเรย์ทรวงอก/ผลอ่าตาบอดสี 09.00 – 11.00 น.       ผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบทัศนคติ                              ทางวิชาชีพ 11.00 – 12.30 น.      ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองพบอาจารย์
                           จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม 13.30 – 14.00 น      รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 14.00 – 16.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
          คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
24 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบ TCAS 62 ทปอ
24-25 เมษายน 2562 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house ระบบ TCAS 62 ทปอ
27 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th
30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th

หมายเหตุ :

 1. ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนขณะเข้าศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ในปีที่ 1-3 ปีละประมาณ 21,060 ปอนด์ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก ปีละประมาณ 10,000 ปอนด์ (ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)
 2. ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนขณะเข้าศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  องครักษ์ ในปีการศึกษาที่ 4 – 6 ปีละ 300,000 บาท และการศึกษาภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) เทอมละ 75,000 บาท
 3. ก่อนเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าเรียนเต็มเวลาและสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเรียน (Preparatory course) ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 โดยเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 300,000 บาท
 4. ผู้เข้าศึกษาโครงการร่วมฯ ไม่สามารถร้องขอย้ายเข้าเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการปกติได้
 5. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ  ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ ให้ติดต่อที่
  1. ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โทร. 03-7395094-5 ต่อ 21544, 21522-23 หรือที่  suwannav@g.swu.ac.th (รศ.ภญ.ดร.สุวรรณา วรรัตน์) หรือ duangrats@g.swu.ac.th (อ.ภญ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล)
  2. งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โทร. 02-6495000 ต่อ 15665 หรือที่  admission@swu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *