สาขาวิชาเภสัชเคมี

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเคมี

ผศ.ดร.พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช
เบอร์โทร : 2-1627
e-mail : patcharw@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน์
เบอร์โทร : 2-1517
e-mail : suwannav@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ฐาปนีย์  หงส์รัตนาวรกิจ
เบอร์โทร : 2-1635
e-mail : tapanee@g.swu.ac.th

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี
เบอร์โทร : 2-1626
e-mail : weerasak@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วัฒนพร  พัฒนภักดี
เบอร์โทร : 2-1621
e-mail : wattanap@g.swu.ac.th

ผศ.ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์
เบอร์โทร : 2-1622
e-mail : chayanid@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.บุญตา  ฉัตร์วีระสกุล
เบอร์โทร : 2-1625
e-mail : boontac@g.swu.ac.th

ผศ.นิตยา  นาผล
เบอร์โทร : 2-1623
e-mail : nittas@g.swu.ac.th

อ.ดร.พรทิพา  เอี่ยมสำอางค์
เบอร์โทร : 2-1624
e-mail : porntipa@g.swu.ac.th