สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม

อ.ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย
เบอร์โทร : 2-1673
e-mail :  braprut@g.swu.ac.th

รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์
เบอร์โทร : 2-1516
e-mail : kunyada@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พัชรี   ดวงจันทร์
เบอร์โทร : 2-1671
e-mail : patcharo@g.swu.ac.th

อ.ดร.ตุลาการ นาคพันธ์
เบอร์โทร : 2-1671
e-mail :  tulakarn@g.swu.ac.th

อาจารย์บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
เบอร์โทร : 2-1536
e-mail : bunnasorn@g.swu.ac.th