สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

อ.ดร.พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ
เบอร์โทร : 2-1713
e-mail :pacharapornp@g.swu.ac.th

รศ.ดร.มยุรี  ตั้งเกียรติกำจาย
เบอร์โทร : 2-1656/2-7783
e-mail : mayureet@g.swu.ac.th

รศ.วรรณคล เชื้อมงคล
เบอร์โทร : 2-1660
e-mail : wannakon@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.เจริญ   ตรีศักดิ์
เบอร์โทร : 2-1666
e-mail : charoen@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สุวิมล ยี่ภู่
เบอร์โทร : 2-1707
e-mail : suwimony@g.swu.ac.th

ผศ.นัยนา  สันติยานนท์
เบอร์โทร : 2-1657
e-mail : naiyanap@g.swu.ac.th

อ.ดร.มณฑิรา  ตันตสวัสดิ์
เบอร์โทร : 2-1663
e-mail : montira@g.swu.ac.th

อ.อรรัมภา   ชื่นชม
เบอร์โทร : 2-1659
e-mail : onrumpha@g.swu.ac.th

อ.พนารัตน์  แสงแจ่ม
เบอร์โทร : 2-1705
e-mail : panarat@g.swu.ac.th

อ.ธนพัฒน์   ชัยะโสตถิ
เบอร์โทร : 2-1706
e-mail : thanaputt@g.swu.ac.th

ผศ.สิรนันท์  กลั่นบุศย์
เบอร์โทร : 2-1658
e-mail :  siranan@g.swu.ac.th

อ.ชัยศิริ   เหลืองสินศิริ (ลาศึกษาต่อ)
เบอร์โทร : 2-1532
e-mail : chaisirig@g.swu.ac.th

อ.กมลภัทร์   วงศ์ทวีปกิจ
เบอร์โทร : 2-1658
e-mail : kamonphat@g.swu.ac.th