สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล
เบอร์โทร : 2-1603
e-mail : duangrats@g.swu.ac.th

รศ.ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค์
เบอร์โทร : 2-1552
e-mail : wanlop@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศุจิมน  ตันวิเชียร
เบอร์โทร : 2-1606
e-mail : sujimon@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ชุติมา  วีรนิชพงศ์
เบอร์โทร : 2-1607
e-mail : chutimav@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.จิตติมา  มานะกิจ
เบอร์โทร : 2-1604
e-mail : chittimm@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ธนู  ทองนพคุณ
เบอร์โทร : 2-1696
e-mail : thanu@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ภัทราวดี บูรณตระกูล
เบอร์โทร : 2-1601
e-mail : pattravadee@g.swu.ac.th

อ.ดร.ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง
เบอร์โทร : 2-1548
e-mail : pattarawit@g.swu.ac.th

 อ.ดร. วนัสนันท์ กาจธัญญการ
เบอร์โทร : 2-1608
e-mail : wanassnant@g.swu.ac.th

อ.ดร.พิมพิชญา แสงชาติ
E-mail : pimpichaya@g.swu.ac.th
นางสาวธิติมา วงศ์จิตราภรณ์
E-mail : thitimaw@g.swu.ac.th