สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์
เบอร์โทร : 2-1716
e-mail : chatwadee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วิมล   พันธุเวทย์
เบอร์โทร : 2-1667/1717
e-mail : wimon@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐพร อยู่ปาน
เบอร์โทร : 2-1539
e-mail : nattapor@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ตุลยา  โพธารส
เบอร์โทร : 2-1596
e-mail : tulaya@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.มุทิตา  หิรัญสาย
เบอร์โทร : 2-1533
e-mail : muthita@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พนิดา  แจ่มผล
เบอร์โทร : 2-1535
e-mail : panida@g.swu.ac.th

รศ.ดร.อรวินท์  พร่างแสงทอง
เบอร์โทร : 2-1542
e-mail : orawin@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.รุ่งเพชร  แก้วเกษ
เบอร์โทร : 2-1541
e-mail : roongpet @ g.swu.ac.th