สายตรงคณบดี

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์