คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.วิมล   พันธุเวทย์
เบอร์โทร : 2-1517
e-mail : wimon@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี
เบอร์โทร : 2-1626
e-mail : weerasak@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ณัฐพร อยู่ปาน
เบอร์โทร : 2-1539
e-mail : nattapor@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ภัทราวดี บูรณตระกูล
เบอร์โทร : 2-1601
e-mail : pattravadee@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ

ผศ.ดร.ศุจิมน  ตันวิเชียร
เบอร์โทร : 2-1606
e-mail : sujimon@g.swu.ac.th