คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.วิมล   พันธุเวทย์
เบอร์โทร : 2-1517
e-mail : wimon@g.swu.ac.th