คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.วิมล   พันธุเวทย์
เบอร์โทร : 2-1517
e-mail : wimon@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.ชุติมา  วีรนิชพงศ์
เบอร์โทร : 2-1607
e-mail : chutimav@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ

อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล
เบอร์โทร : 2-1603
e-mail : duangrats@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร.วรพรรณ  สิทธิถาวร
เบอร์โทร : 2-1638
e-mail : worapan@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ภัทราวดี บูรณตระกูล
เบอร์โทร : 2-1601
e-mail : pattravadee@g.swu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล
เบอร์โทร : 2-1603
e-mail : duangrats@g.swu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเคมี

ผศ.ดร.พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช
เบอร์โทร : 2-1627
e-mail : patcharw@g.swu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเวท

รศ.ดร.สริน ทัดทอง
เบอร์โทร : 2-1642
e-mail : sarin@g.swu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

อ.ดร.พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ
เบอร์โทร : 2-1713
e-mail :pacharapornp@g.swu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์
เบอร์โทร : 2-1716
e-mail : chatwadee@g.swu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม

อ.ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย
เบอร์โทร : 2-1673
e-mail :  braprut@g.swu.ac.th

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

นางสาวเปรมจิตร์  ชนะมาร (ชำนาญการ)
เบอร์โทร : 2-1544
e-mail : pramchit@g.swu.ac.th