เภสัชศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชฯ มศว เน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ