หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์

(Doctor of Philosophy Program in Science of Pharmaceutical Products)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

หลักสูตรมุ่งจัดการศึกษาโดยเน้นการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ และ การจัดการองค์ความรู้ โดยการบูรณาการภูมิปัญญา ความรู้ทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรและภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเภสัชภัณฑ์ และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการในมาตรฐานระดับสากล
ควบคู่กับการพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้มีความสามารถระดับสูงในเชิงวิชาการและการวิจัยในระดับสากล และมีคุณธรรม   

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการเภสัชภัณฑ์)

ชื่อย่อ: ปร.ด. (วิทยาการเภสัชภัณฑ์)

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Science of Pharmaceutical Products)

ชื่อย่อ: Ph.D. (Science of Pharmaceutical Products)

ปรัชญา

บูรณาการภูมิปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมเภสัชภัณฑ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและจริยธรรม ดังต่อไปนี้

 1. บูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์บนฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มี เพื่อการผลิต วิจัย พัฒนาวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ โดยสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมวิทยาการเภสัชภัณฑ์
 2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์

มาเรียนรู้นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภูมิปัญญาและฐานทรัพยาการ

INPUT
 • สารจากธรรมชาติ
 • สารสังเคราะห์
 • สารจากเทคโนโลยีชีวภาพ
PROCESS

กระบวนการวิจัยและพัฒนา

OUTPUT
 • ชุดทดสอบ/นวัตกรรมทางการควบคุมคุณภาพ
 • นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ฤทธิ์ทางชีวภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 • วัตถุดิบใหม่
 • เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร,  ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ เป็นหลักสูตรเต็มเวลา โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้