สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์

ประวัติโดยย่อ

 

วัตถุประสงค์

1.อนุรักษ์และขยายพันธุ์สมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ กระจายพันธุ์ และเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย

2.พัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ปฏิรูปฯ ให้สามารถดำเนินการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อสนองพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินนครนายก

3.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรโดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก สวนสมุนไพรเสมือนจริง เพื่อให้ชุมชนและนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและสามารถใช้สมุนไพรในการพึ่งพาตนเองได้ถูกวิธี

4.พัฒนาสวนสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

ที่ตั้ง

บ้านคลองสามสิบ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

แผนที่: สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มศว