การผลิตน้ำดื่ม มศว

Block

SWU DRINKING WATER

Image is not available

เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบันผู้คนในสังคมตระหนักถึงสุขอนามัยและความสะอาดของอาหารที่รับประทานรวมถึงน้ำดื่มในแต่ละวันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมและการตลาดเป็นผลให้เกิดธุรกิจการผลิตน้ำดื่มบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อการบริโภคประจำวันรวมไปถึงในโอกาสพิธีการต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหน่วยงานระดับกรมที่ประกอบด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก และยังมีกิจกรรมทั้งการประชุมและพิธีการต่างๆมากมายและสม่ำเสมอ จึงเป็นผลให้มีความต้องการบริโภคน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำและกระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์จึงได้จัดตั้งสถานที่ผลิตน้ำดื่มที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขขึ้นเพื่อดำเนินการผลิตน้ำดื่มภายใต้ชื่อว่า “น้ำดื่ม มศว” เพื่อให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีขนาดบรรจุขวด 3 ขนาด ได้แก่

  • ขวดขนาด 600 มล. ราคาจำหน่ายโหลละ 58 บาท โดยซื้อ 4 โหล แถม 1 โหล
  • ขวดขนาด 350 มล. ราคาจำหน่ายโหลละ 55 บาท โดยซื้อ 4 โหล แถม 1 โหล
  • ขวดขนาด 1.5 ลิตร ราคาจำหน่ายแพ็ค (6 ขวด) ละ 60 บาท โดยซื้อ 4 แพ็ค แถม 1 แพ็ค

เพจน้ำดื่ม มศว

พนักงานบริการ
นางวาสนา    พลจร  (แจ๊ด)
เบอร์โทร : 2-1689