แบบประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ชั้นปีที่ 1-5)

ชั้นปีที่ 1 แบบประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 2 แบบประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 3 แบบประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 4 (เภสัชกรรมอุตสาหการ) แบบประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 4 (บริบาลทางเภสัชกรรม) แบบประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 5(เภสัชกรรมอุตสาหการ) แบบประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 5 (บริบาลทางเภสัชกรรม) แบบประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 6 (เภสัชกรรมอุตสาหการ) แบบประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 6 (บริบาลทางเภสัชกรรม) แบบประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565