ปฐมนิเทศ นิสิตปี 1

การเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุจิมน ตันวิเชียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ

การชี้แจงการทำสัญญาฯ การเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์

ส่วนกิจการนิสิต เภสัช มศว

สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มศว

มศว องครักษ์