ช่องทางติดต่อสอบถาม, ชมเชย, เสนอแนะ, ร้องเรียน, เบาะแสการทุตจริต

ระบบการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน

คณะเภสัชศาสตร์วางระบบการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน โดยมีช่องทางการรับ ประเด็น ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและกรอบเวลาการจัดการ วิธีการบริหารจัดการตามระดับความสำคัญและผลกระทบอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล โดยกำหนดผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบดำเนินการ และนำข้อร้องเรียนที่มีมูลเหตุมาปรับกระบวนการดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำในอนาคต คณะทบทวนและปรับปรุงระบบการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน

คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน ดังนี้

 1. ส่งเรื่องด้วยตนเองต่อผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ในวัน-เวลาทำการ
 2. ส่งเรื่องในตู้รับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน ที่ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
 3. ส่งจดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ถึงผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
 4. ส่งผ่านสายตรงคณบดี ที่หน้าเว็บไซต์คณะฯ

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียน

  1. ต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
   ชื่อ-นามสกุล เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกลับเพื่อสอบถามรายละเอียดของข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักฐานประกอบเพิ่มเติม รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวกลับผู้เสนอ อีกทั้งเพื่อยืนยันว่าบุคคลนั้นมีตัวตนจริง มิได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่น (เบอร์โทรศัพท์/e-mail address) ทั้งนี้ ชื่อ-นามสกุล-ช่องทางการติดต่อกลับที่ให้ไว้จะไม่ถูกเปิดเผยและเก็บไว้เป็นความลับ
  2. เรื่องที่เสนอต้องเป็นเรื่องที่บุคคลนั้นได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย หรือเป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
  3. กรณีการส่งเรื่องต้องมีมูลเหตุ ข้อเท็จจริง หลักฐานประกอบ พฤติการณ์ของเรื่องที่เสนอ ปัญหาร้องเรียนอย่างชัดเจนว่า ได้รับความเดือดร้อน เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองที่เสนอเรื่อง และ/หรือ แก่ส่วนรวม
  4. ต้องไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะ ดังนี้
   – เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ (ไม่ระบุรายละเอียดตามข้อ 1-3)
   – เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
   – เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
   – เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
  5. ใช้ถ้อยคำสุภาพ

ขั้นตอนและกรอบเวลาการจัดการต่อข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน

 1. รับเรื่องร้องเรียน และติดต่อกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 24 ชั่วโมง (ในวัน-เวลาทำการ) ตามวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจำแนกตามระดับความสำคัญและผลกระทบ
 2. รายงานตามลำดับสายงานต่อผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด หรือภายใน 3 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) หลังจากได้รับเรื่อง ขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญและผลกระทบ
 3. ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด หรือภายใน 7 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) หลังจากได้รับรายงานในข้อ 2 ขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญ/ผลกระทบ และความยุ่งยากซับซ้อนของข้อร้องเรียน
 4. หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ป้องกัน ภายใน 15 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) กรณีที่ต้องดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ป้องกันให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) หลังจากการดำเนินการในข้อ 3 ทั้งนี้หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการขยายเวลาออกไป ให้ขอขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความยุ่งยากซับซ้อนของข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
 5. กรณีที่ตรวจพบหรือได้ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางจรรยาบรรณ ให้รายงานข้อเท็จจริงรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ปรากฎต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อดำเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560
 6. สรุปผลการดำเนินการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 3-7 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) หลังจากการดำเนินการในข้อ 4 แล้วเสร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม