ความร่วมมือ

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

คณะเภสัชศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
1. School of Pharmacy, The University of Nottingham, United Kingdom
2. Universidade lusófona de humanidades e technologias, Lisbon, Portugal
3. Osaka University of Pharmaceutical Sciences, Osaka, Japan
4. Faculty of Pharmaceutical Science, Chiba University, Chiba, Japan
5. Beuth University of Apply Science, Berlin, Germany
6. Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, India
7. Graduate School of Agricultural Science, Kobe University, Japan