วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

คุณค่าของยาอยู่ที่การพัฒนาความรู้คู่เภสัชกร

 

ปณิธาณ (Pledge)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจะเป็นเภสัชกรที่ดีและมีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นแหล่งความรู้ทางยา สามารถเป็นที่พึ่งพาของประชาชนและวิชาชีพข้างเคียง สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาให้วิชาชีพเภสัชกรรมมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและช่วยให้ประเทศชาติสามารถพึ่งตนเองด้านยาได้อย่างดี

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศโดยมีมาตรฐานระดับสากล

คำอธิบายวิสัยทัศน์

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ หมายถึง

การจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ในลักษณะบูรณาการศาสตร์ต่างๆ และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ ได้จริง โดย

– พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Dual Degree)

– มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา

– มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประชาชนต่อวิชาชีพเภสัชกรรม

 

มีมาตรฐานระดับสากล หมายถึง

  • จัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสภาวิชาชีพเภสัชกรรม
  • การจัดการศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับระดับชาติ เช่น สมศ. สกอ. และสภาวิชาชีพเภสัชกรรม
  • การจัดการศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับนานาชาติเช่น Asian University Network Quality Assurance (AUN-QA)
  • มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์และบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเชิงวิชาชีพ และทักษะทางสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
  2. ผลิต พัฒนา และถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  3. ให้บริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศ
  4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. พัฒนาและดำเนินการบริหารจัดการองค์กรให้ได้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นพัฒนาศักยภาพ และการดำรงไว้ซึ่งความร่วมมือของบุคลากร

 

ค่านิยมองค์กร (Core Values)        

C  :       Care (เอาใจใส่)

S  :       Share (แบ่งปัน)

F  :       Fair (ยุติธรรม)

 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

ความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ความสามารถในการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมยา

 

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

 “รับผิดชอบและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่”

 

อัตลักษณ์นิสิต (Identity)

นิสิตสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 

 

 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (Uniqueness)

“การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน” ตามนโยบาย “1จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย” ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และ/หรือ จังหวัดนครนายก (ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย)

 

มาตรการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม (ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย)

ประเด็นภายในสถาบัน คือ การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตด้านจิตสาธารณะ

ประเด็นภายนอกสถาบัน คือ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจพอเพียง