ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วิมล   พันธุเวทย์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

   


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ