ทำเนียบผู้บริหาร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

๒๕๓๙ ถึง ๒๕๔๐
รศ.ภญ.ดร. ชวนี ทองโรจน์

๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๕
ผศ.พตท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ

๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๑
รศ.ภญ.ดร. อรลักษณา แพรัตกุล

๒๕๕๕ ถึง ปัจจุบัน
รศ.ภญ.ดร.สุวรรณา  วรรัตน์