โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการนิสิตร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโครงการสัปดาห์เภสัชกรรม เพื่อให้ความรู้เรื่องสมุนไพรกับประชาชนที่มารับบริการ        

Continue reading


อาจารย์และบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลอง30 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรฎาคม 2561  

Continue reading


ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลอง30 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ที่ 20 กรฎาคม 2561 ***ท่านที่ประสงค์จะไปรถคณะฯกรุณาแจ้งชื่อที่คุณรมิดา ภายในวันที่ 13 กรฎาคม 2561

Continue reading


โครงการอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาคณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   ณ ห้องบรรยาย 306 คณะเภสัชศาสตร์ มศว    

Continue reading


กิจกรรมในโครงการ “อัพเดทความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาการจ่ายยา/ให้คำปรึกษาในร้านยา”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาคณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “อัพเดทความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาการจ่ายยา/ให้คำปรึกษาในร้านยา”   ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มศว            

Continue reading


รายชื่อผู้เข้าร่วม การอบรมวิชาการ เรื่อง “Towards Better Pharmacologic Management of Common GI Disorders” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

Download File ประเภท โรงพยาบาล 1. โรงพยาบาลพระพุทธบาท – ภญ.ลลิตตา มณีโชติ – ภญ.ตติยา วรรธนเศรณี 2. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช – ภญ.ทวิเพ็ญ สุทัตตกุล 3. โรงพยาบาลสอยดาว – ภญ. เมธาวี ศรีรัตนโชติชัย 4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา – ภก.อนุสรณ์ สวัสดี 5. โรงพยาบาลพุทธชินราช – ภญ.รุ่งกานต์ พรรณารุโณทัย 6. โรงพยาบาลเด็ก – ภญ.รวีวรรณ เพียรวิทยาพันธุ์ 7. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ภญ.กนกพรรณ นิกรเพสย์ 8. โรงพยาบาลเสนา – ภญ.สิวาลี ศรีสวัสดิ์ 9. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร – ภญ.เอมิกา มาหา 10. โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี – […]

Continue reading