หน้าแรก

Image is not available

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นมาสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในคณะเภสัชศาสตร์ มศว เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ ในการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มศว

Image is not available
วีดีโอแนะนำ
Slider
Image is not available

ข้อมูลสำหรับอาจารย์และ
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มศว

Read More
Image is not available

เป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก

Read More
Image is not available

ข่าวสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้สนใจ

Read More
Slider
Image is not available
คณะเภสัชศาสตร์ มศว

คณะเภสัชศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมการวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

Slider
Featured Trips
Image is not available
คู่มือการการจองห้องเรียน
Image is not available
คู่มือการการจองรถ
Image is not available
คู่มือการการยืมหนังสือ
Slider
Image is not available
สารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
information technology Faculty of Pharmacy

วีดีโอสำหรับการใช้งานนะบบสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ มศว

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มศว
ระบบการจองห้องเรียน
ระบบบัญชีออนไลน์
ระบบการจองรถออนไลน์
ระบบการยืมหนังสือออนไลน์
ระบบการจัดเก็บเอกสารออนไลน์
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ระบบต่างๆ
ระบบต่างๆ
Show More Activities
Slider
#1 ระบบจองห้องเรียน

.............................................

#2 ระบบแจ้งซ่อม

........................................

Image is not available
#3 ระบบยืม - คืนหนังสือ

.............................

previous arrow
next arrow
Slider
Image is not available
About US

สารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มศว

Contact US

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ. นครนายก 26120 โทร (037) 395094-5 ต่อ 21522-21523

Follow Us

Facebook

Twitter

Instagram

Slider
Copyright © 2019. All rights reserved.