โครงการอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาคณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   ณ ห้องบรรยาย 306 คณะเภสัชศาสตร์ มศว    

Continue reading


กิจกรรมในโครงการ “อัพเดทความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาการจ่ายยา/ให้คำปรึกษาในร้านยา”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาคณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “อัพเดทความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาการจ่ายยา/ให้คำปรึกษาในร้านยา”   ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มศว            

Continue reading


รายชื่อผู้เข้าร่วม การอบรมวิชาการ เรื่อง “Towards Better Pharmacologic Management of Common GI Disorders” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

Download File ประเภท โรงพยาบาล 1. โรงพยาบาลพระพุทธบาท – ภญ.ลลิตตา มณีโชติ – ภญ.ตติยา วรรธนเศรณี 2. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช – ภญ.ทวิเพ็ญ สุทัตตกุล 3. โรงพยาบาลสอยดาว – ภญ. เมธาวี ศรีรัตนโชติชัย 4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา – ภก.อนุสรณ์ สวัสดี 5. โรงพยาบาลพุทธชินราช – ภญ.รุ่งกานต์ พรรณารุโณทัย 6. โรงพยาบาลเด็ก – ภญ.รวีวรรณ เพียรวิทยาพันธุ์ 7. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ภญ.กนกพรรณ นิกรเพสย์ 8. โรงพยาบาลเสนา – ภญ.สิวาลี ศรีสวัสดิ์ 9. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร – ภญ.เอมิกา มาหา 10. โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี – […]

Continue reading


ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ วิพากษ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

เมื่อวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดวิพากษ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มศว

Continue reading


การอบรมเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชน

โครงการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ “ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชน ” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  ที่ชั้น 3 ห้อง 301 คณะเภสัชศาสตร์ มศว                

Continue reading


ขอแสดงความยินดีกับ นสภ. อัษฎางศ์ พิเสฎฐศลาศัย และ นสภ. อิ่มทรัพย์ มนต์มีศีล

ขอแสดงความยินดีกับ นสภ. อัษฎางศ์ พิเสฎฐศลาศัย และ นสภ. อิ่มทรัพย์ มนต์มีศีล ที่ได้รับรางวัลออกแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยมจากงานประชุม The 5th international conference on Pharmaceutical Research จัดขึ้นที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 20-21 กุมภาพันธ์ 2561

Continue reading


แบบลงทะเบียน การประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก เรื่อง เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน “From Research to Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management”

กำลังโหลด…

Continue reading


การอบรม GMP เรื่องการตรวจรับรองเครื่องจักร และสรุปผลการดำเนินโครงการยกมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณ

กำหนดการอบรมและสรุปโครงการ ใบสมัครอบรมและสรุปโครงการ

Continue reading