รายชื่อผู้เข้าร่วม การอบรมวิชาการ เรื่อง “Towards Better Pharmacologic Management of Common GI Disorders” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

Download File

ประเภท โรงพยาบาล
1. โรงพยาบาลพระพุทธบาท
– ภญ.ลลิตตา มณีโชติ
– ภญ.ตติยา วรรธนเศรณี
2. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
– ภญ.ทวิเพ็ญ สุทัตตกุล
3. โรงพยาบาลสอยดาว
– ภญ. เมธาวี ศรีรัตนโชติชัย
4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
– ภก.อนุสรณ์ สวัสดี
5. โรงพยาบาลพุทธชินราช
– ภญ.รุ่งกานต์ พรรณารุโณทัย
6. โรงพยาบาลเด็ก
– ภญ.รวีวรรณ เพียรวิทยาพันธุ์
7. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ภญ.กนกพรรณ นิกรเพสย์
8. โรงพยาบาลเสนา
– ภญ.สิวาลี ศรีสวัสดิ์
9. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
– ภญ.เอมิกา มาหา
10. โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
– ภก.สิภวิช ภัคศุภารัชต์
11. โรงพยาบาลนครนายก
– ภญ.อนันตญา ผัดดี
12. ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
– ภญ.พรพิสุทธิ์ อนุรักษ์
13. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
– ภญ.มลฤดี สลามเต๊ะ
14. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
– ภญ.พิมพ์พิมล จาปาพันธุ์
– ภญ.จรวยพร แก้วกุดั่น
15. โรงพยาบาลราชวิถี
– ภญ ปัญฉัตร ซอสุขไพบูลย์
16. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
– ร.อ.หญิง เชษฐ์สุดา ขวานคร
17. โรงพยาบาลเวชธานี
– ภญ.นรานุช รัชตเสรีกุล
ประเภท ร้านยา
1. ร้านพรประสิทธิ์
– ภญ. ชนากิตต์ อิ่มบารุง
2. ร้านคลังยาสัมมากร
– ภก.สิงห์ พฤกษเศรษฐ
3. ร้านยาศิวพรเภสัช
– ภญ.ศิวพร ปีเจริญทรัพย์
4. ร้านลีฟาร์มา
– ภญ.ลภาภัทร ดีโรจนวงศ์
5. ร้าน Dose
– ภก.จิรวัฒน์ ทฤษฎีรักษ์
6. ร้านทวีเกียรติเภสัช
– ภก.ทวีเกียรติ ศุทธาดิศัย
7. ร้านสถานียา
– ภญ.ณพรรษสร พิกุลธนพันธ์
8. ร้านแก้วอารีเภสัช
– ภก.สงกรานต์ คงคาเพชรสกุล
9. ร้านบ้านยาและสุขภาพ
– ภก.ภูริทัต ว่องพุฒิพงศ์
10. ร้าน Pharmaclick
– น.ส.กมลวรรณ มณีราชกิจ
11. ร้านวัตสัน
– ภญ.มณฑิรา สุธากิจมนัส
– ภญ.กนกพร มลิวัลย์
12. ร้านบู้ทส์
– ภญ.อชิรญา บุญเพิ่ม
ประเภท ศิษย์เก่า
1. ภญ.ศศิวรรณ ลิ้มฉุ้น
2. ภญ.ธนภรณ์ น้าเจริญ
3. ภญ.นิตย์สุภา พุ่มรัตน์
4. ภญ.ณัฐติยา คณานุสรณ์
5. ภญ.ศิรินทร์ ทวีกิจไพบูลย์
6. ภก.สิริศักดิ์ แซ่ฮ่อ
7. ภญ.ตุลยา กลิ่นคง
8. ภญ.ปาณิสรา โอฬารนภาลัย
9. ภก. เวสารัช จิตติวรรณ
10. ภญ.ธนพร ใจสวย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *