รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

download file

1. ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1890 และ(1) 7-1891 (งบประมาณแผ่นดิน)
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
2. อัตราเงินเดือน
– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี อัตราเงินเดือน 25,600 บาท
– สำเร็จการศึกษาสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี อัตราเงินเดือน 20,990 บาท
– เงินเพิ่มพิเศษโดยพิจารณาจากจำนวนปีประสบการณ์การทำงาน อัตรา 5,000 – 10,000 บาท
3.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (Doctor of Pharmacy) หลักสูตร 6 ปี หรือสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล
4. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานผลิตบัณฑิต ได้แก่
1.1 เป็นอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (โรงพยาบาล)
1.2 บรรยาย สอนปฏิบัติการ และประสานงานในรายวิชาต่างๆ ทางด้านการดูแลการใช้ยา
ของผู้ป่วย
1.3 ควบคุมและ/หรือเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 เรื่องต่อ
1 ปีการศึกษา
1.4 ปฏิบัติงานแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่นิสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์และ
ทักษะชีวิต ตลอดจนสร้างจิตสำนึกต่อสังคม
ทั้งนี้ข้อ 1.1 ถึง 1.4 ให้มีภาระงานสอนขั้นต่ำตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง ระดับปริญญาตรีเทียบเท่ากับ 10 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ
2.1 ปฏิบัติงานวิจัยสาขาเภสัชศาสตร์ งานวิจัยทางการศึกษา หรืองานวิจัยเชิงบริหาร
2.2 สร้างผลงานวิชาการในลักษณะบทความ หนังสือ ตำรา งานวิจัย และงานประดิษฐ์
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 ปฏิบัติงานบริการวิชาการในตำแหน่งเภสัชกร ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ประจำอยู่
3.2 ปฏิบัติงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ปฏิบัติงานและเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะดำเนินการ
4.2 ปฏิบัติงานและเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
4.3 ปฏิบัติงานและเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
5. งานบริหารและกรรมการอื่นๆ
5.1 ปฏิบัติตามคำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ หรือคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่มีผลบังคับใช้ในรอบการประเมิน

เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นแล้วต้องมีปริมาณภาระงานขั้นต่ำ 35 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
จะประกาศรับเร็วๆนี้ ผู้สนใจติดต่อนางสาวสิรินทิพย์ กลิ่นจันทร์ โทร. (037) 395094-5 ต่อ 21528

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *