กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่เขียวมะกอก

ฝ่ายกิจการนิสิตขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่เขียวมะกอก  ในวันพุธที่  21  กุมภาพันธ์  2561 ตั้งแต่เวลา  17.00-19.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถหลังตึกคณะเภสัชศาสตร์  และตั้งแต่เวลา 19.30-22.00 น. ณ ห้อง 402

โดยมีกำหนดการดังนี้

17.00 – 17.30 น. ​ลงทะเบียน เดินขบวนพาเหรด และคณบดี กล่าวเปิดงาน

17.30 – 18.45 น. ​แข่งขันกีฬาและกินวิบาก

18.45 – 19.30 น. ​ร่วมรับประทานอาหารเย็น

19.30 – 19.45 น. ​พิธีเปิดการแสดงเปิดงานของนิสิตชั้นปีที่ 4

19.45 – 21.00 น.​ กิจกรรม Pharma Night ช่วงแรก

21.00 – 21.10 น. ​พิธีมอบรางวัลแข่งขันกีฬา

21.10 – 21.50 น. ​กิจกรรม Pharma Night ช่วงที่สอง

21.50 – 22.00 น. ​พิธีมอบรางวัลการแสดงยอดเยี่ยม และพิธีปิดงาน

หากอาจารย์และบุคลากรท่านใดต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงชื่อได้ท่ี่ห้องเซ็นชื่อค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *