แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

เรียนท่านผู้ปกครอง

แบบสอบถามนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี-นครินทรวิโรฒ เพื่อจัดทำหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) วิชาเอกบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี) ข้อมูลที่ท่านให้จะใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการของหลักสูตร และจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวใดๆไปเผยแพร่

                จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล จักขอบพระคุณยิ่ง

 

ถ้าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) วิชาเอกบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี)  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ 2 ปริญญาบัตรโดย

  1. เรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ปี 1-3 และได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
  2. ปี 4-6 เรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับนิสิตโครงการปกติ และได้รับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (PharmD) ของมหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ และในกรณีที่เป็นคนไทยมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทย
  3. ระหว่างปี 1-3 ทุกปิดเทอมภาคฤดูร้อนผู้เรียนจะต้องกลับมาเรียนบางรายวิชาตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรม (ประเทศไทย) กำหนด ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ปี 1-3 จ่ายค่าเทอมให้มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมตามที่ทางมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมแจ้ง (ประมาณ 15,000 – 18,000 ปอนด์ ต่อปี)

ปี 4-6 จ่ายค่าเทอมให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีละ 200,000 บาท

 

โอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้มีโอกาสทำงานในสายงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล และร้านยา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งงานในบริษัทยา และสายงานวิจัยยาของบริษัทยาทั้งในและต่างประเทศ

 

 

สำหรับท่านที่สะดวกตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ สามารถทำแบบสอบถามได้ที่

 https://goo.gl/HA3gUb หรือ

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *