โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวม นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากร

Continue reading


โครงการอบรม เรื่องการพัฒนาตำรับเครื่องสำอางผสมสารสำคัญจากธรรมชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางผสมสารสำคัญจากธรรมชาติ” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสารสำคัญในเครื่องสำอางมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตเครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนสามารถนำความรู้ ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปใช้ในการพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ส่งผลให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป

Continue reading


Pharmacy Jobfair

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม pharmacy jobfair ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยภายในงานมีหน่วยงานจากโรงพยาบาล โรงงานและร้านยา เข้าร่วมออกบู้ธเพื่อรับสมัครงาน เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ให้กับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561

Continue reading


โครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป และร่วมทำบุญตักบาตร ในโครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะเภสัชศาสตร์

Continue reading


คณาจารย์ บุลคลากรและนิสิต ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณาจารย์ บุลคลากร และนิสิต ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณหน้าคณะเภสัชศาสตร์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

Continue reading


โครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

ด้วยสาขาชีวเภสัชศาสตร์จะจัดโครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ห้องพิพิธภัณฑ์  อาคารคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดดังนี้07.40  น. พระสงฆ์เดินทางถึงคณะเภสัชศาสตร์ มศว07.40 – 08.10 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป และขอเชิญร่วมปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณหน้าคณะ08.10 – 08.30 น. พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง 08.30 – 09.00 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  คณาจารย์และนิสิตถวายสังฆทานและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง09.00 น.  พระสงฆ์เดินทางกลับ09.00 – 09.30 น. คณาจารย์และนิสิตรับประทานอาหารเช้าร่วมกันในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว         

Continue reading


ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2561

อาจารย์ดีเด่น   ได้แก่ รศ.ดร.ชุดา  จิตตสุโภ สาขารับใช้สังคม บุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่นของ มศว ได้แก่ นางสาวสุนันทา  มูลศรี  ด้านบริการดีเด่น

Continue reading


Thomas Trits Paul Sachse นิสิตแลกเปลี่ยนชาวเยอรมันจาก Beuth University of Applied Science มาทำวิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Thomas Trits Paul Sachse นิสิตแลกเปลี่ยนชาวเยอรมันจาก Beuth University of Applied Science มาทำวิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ได้ นำเสนองานวิจัย และประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ให้นิสิตชั้นปีที 5 Mr.Thomas Trits Paul Sachse is an exchange student from Beuth University of Applied Science. He will do the research and exchange the culture in Thailand for 6 weeks. On January 22nd, […]

Continue reading


เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 2

  1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 1.1 สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545) 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้  โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้ กลุ่มที่  1  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (5 เทอม)  ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) มีเกรดเฉลี่ย (5 เทอม) ในแต่ละวิชา ดังนี้ วิชาเคมี คณิตศาสตร์ […]

Continue reading