ปก

สาขาวิชา เภสัชเวท (Pharmacognosy)

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเวท

1DSC_0442

 

 

 

 

 

 

 

1. อาจารย์กานต์ เวียรศิลป์

วุฒิการศึกษา : ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
เบอร์ติดต่อ: 0-2649-5000 ต่อ 21604
E-mail: kann@swu.ac.th

1DSC_0419

 

 

 

 

 

 

 

2. รองศาสตราจารย์วรพรรณ สิทธิถาวร

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Pharmaceutical Sciences)

เบอร์ติดต่อ: 0-2649-5000 ต่อ 21638
E-mail: worapan@swu.ac.th

1DSC_0422

 

 

 

 

 

 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา  วีระเสถียร

วุฒิการศึกษา : วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

เบอร์ติดต่อ: 0-2649-5000 ต่อ 21644
E-mail: lalitawi@swu.ac.th

1DSC_0437

 

 

 

 

 

 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริน ทัดทอง

วุฒิการศึกษา : วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

เบอร์ติดต่อ: 0-2649-5000 ต่อ 21642
E-mail: sarin@swu.ac.th

1DSC_0424

 

 

 

 

 

 

 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ     อธิคมกุลชัย

วุฒิการศึกษา : วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

เบอร์ติดต่อ: 0-2649-5000 ต่อ 21700
E-mail: sirivan@swu.ac.th

 

1DSC_0433

 

 

 

 

 

 

 

6. อาจารย์วิภาพร  เสรีเด่นชัย

วุฒิการศึกษา : Dr.rer.nat(PHARMAZIE)

เบอร์ติดต่อ: 0-2649-5000 ต่อ 21641
E-mail: vipaporn@swu.ac.th

shared on wplocker.com