บุคลากรสายสนับสนุน

นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ)
นางรมิดา  พุกพูน
เบอร์โทร : 2-1545
e-mail : ramida@g.swu.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
นางนุชนี  ประเสริฐ
เบอร์โทร : 2-1522
e-mail : nuchchanee@g.swu.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
นางสาวธันยนันท์  พิมพิลัย
เบอร์โทร : 2-1523
e-mail : thanyananpi@g.swu.ac.th

นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการ)
นางจุลี  เนียมเนตร
เบอร์โทร : 2-1520
e-mail : julee@g.swu.ac.th

นักวิชาการพัสดุ
นายจักรภพ  บุญรำพรรณ
เบอร์โทร : 2-1543
e-mail : jakaphob@g.swu.ac.th

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)
นางสาวสุนี  ศิริพิสุทธิวิมล
เบอร์โทร : 2-1521
e-mail : sunees@g.swu.ac.th

นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพันธุ์มณี  อินทนาศักดิ์
เบอร์โทร : 2-1546
e-mail : punmanee@g.swu.ac.th

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทร : 2-1553
e-mail : sornchai@g.swu.ac.th

นักวิชาการศึกษา (ป.โท)
นางสาวนิศา  อุบลทิพย์
เบอร์โทร : 2-1518
e-mail : nisau@g.swu.ac.th

นักวิชาการศึกษา (ป.ตรี)
นางสาวเปรมจิตร์  ชนะมาร
เบอร์โทร : 2-1544
e-mail : pramchit@g.swu.ac.th

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุนันทา  มูลศรี
เบอร์โทร : 2-1529
e-mail : sunantamo@g.swu.ac.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพิชญ์ญาภัค  เจียมจรัสโชค
เบอร์โทร : 2-1557
e-mail : pitchanat@g.swu.ac.th

นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสิรินทิพย์  กลิ่นจันทร์
เบอร์โทร : 2-1528
e-mail : sirintip@g.swu.ac.th

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายปราโมทย์  พงศ์พิสุทธิโกศล
เบอร์โทร : 2-1558
e-mail : pramotp@g.swu.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายฉัตรชัย  บุญมา
เบอร์โทร : 2-1679
e-mail : chutchai@g.swu.ac.th

พนักงานบริการ
นายชัษณุพงศ์  มายา
เบอร์โทร : 2-1698
e-mail : chatsanupong@g.swu.ac.th

พนักงานบริการ
นายไพรรัตน์  พลจร
เบอร์โทร : 2-1698
e-mail : phairat@g.swu.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นางสาวอรวรรณ  นามวงค์เนาว์
เบอร์โทร : 2-1682
e-mail : orawanna@g.swu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์
นางสาววัลลภา  จิตตะชัย
เบอร์โทร : 2-1647
e-mail : wullapa@g.swu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์
นายสมชาย  หลวงสนาม
เบอร์โทร : 2-1682
e-mail : somchail@g.swu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์
นายณรงค์ มูลศรี
เบอร์โทร : 2-1682
e-mail : narongmu@g.swu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์
นางสาวณภัสสร  ศรีภูธร
เบอร์โทร : 2-1682
e-mail : napassorn@g.swu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์
นางสาวเนตรรุจี   จันทร์หอม
เบอร์โทร : 2-1714
e-mail : netrujee@g.swu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์
นางสาวชยาภา  อ่อนศรี
เบอร์โทร : 2-1682
e-mail : chayapa@g.swu.ac.th

นักวิชาการเกษตร
นายกมล   หมั่นดี
เบอร์โทร : 2-1628
e-mail : kamonm@g.swu.ac.th

พนักงานบริการ
นายเอกรัฐ    บุญรำพรรณ
เบอร์โทร : 2-1556
e-mail : akarat@g.swu.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
นางวิชญาพร   พินสำแดง (แว่น)
เบอร์โทร : 2-1726
e-mail : wichayaporn@g.swu.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
นางสาวณัฐณิชา  อาษานอก
เบอร์โทร : 2-1519
e-mail : nutnichaa@g.swu.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานช่าง
นายอนันต์   ฉิมมา
เบอร์โทร : 2-1556
e-mail : anants@g.swu.ac.th

พนักงานบริการ
นายสมัย   นาวงษ์
เบอร์โทร : 2-1689
e-mail : samain@g.swu.ac.th

พนักงานบริการ
นางวาสนา    พลจร  (แจ๊ด)
เบอร์โทร : 2-1689

พนักงานบริการ
นายอรรถสิทธิ์   จำรัสทอง
e-mail : autasit@g.swu.ac.th

พนักงานบริการ
นายนิพันธ์   เนียมปาน
e-mail : nipatm@g.swu.ac.th

พนักงานบริการ
นายเจริญชัย   สัมฤทธิ์
e-mail : jarungcha@g.swu.ac.th


นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจันจีรา ศรีจันทร์ทอง
เบอร์โทร : 2-1605
e-mail :  janjera@g.swu.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
นางสาวพรทิพย์ ศุภเกียรติกุล
เบอร์โทร : 2-1605
e-mail : porntipsup@g.swu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์
นางสาววรีรัตน นำศรีเจริญกุล
เบอร์โทร : 2-1682
e-mail : wareerat@g.swu.ac.th

 

ร้านยา มศว สาขา2

เจ้าหน้าที่ทั่วไป
นางอาภัสรา  เกิดแก้ว
เบอร์โทร : 037 – 395304