วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

คุณค่าของยาอยู่ที่การพัฒนาความรู้คู่เภสัชกร

ปณิธาน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจะเป็นเภสัชกรที่ดีและมีคุณภาพ ทั้งทางด้าน     วิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นแหล่งความรู้ทางยา สามารถเป็นที่พึ่งพาของประชาชนและวิชาชีพข้างเคียง สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาให้วิชาชีพเภสัชกรรม มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน และช่วยให้ประเทศชาติสามารถพึ่งตนเองด้านยาได้อย่างดี

วิสัยทัศน์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นต้นแบบด้านการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศโดยมีมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
  2. ผลิต พัฒนา และถ่ายทอดผลงานวิจัย เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  3. ให้บริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศ
  4. พัฒนาและดำเนินการบริหารจัดการองค์กรให้ได้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ และการดำรงไว้ซึ่งความร่วมมือของบุคลากร
  5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม