ระบบจองห้องเรียน Online

//**คู่มือการจองห้องเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มศว**//

ห้องประชุม ชั้น 1     

 • จำนานความจุ 40 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 20 ตัว

ห้องประชุม ชั้น 2

 • จำนานความจุ 80 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 20  ตัว

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4

 • จำนานความจุ 380 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2  ตัว

ห้องบรรยาย 201

 • จำนานความจุ 100 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2 ตัว

ห้องบรรยาย 301

 • จำนานความจุ 50 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2 ตัว

ห้องบรรยาย 302

 • จำนานความจุ 15 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2  ตัว

ห้องบรรยาย 304

 • จำนานความจุ 50 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 20 ตัว

ห้องบรรยาย 305

 • จำนานความจุ 50 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2  ตัว

ห้องบรรยาย 306

 • จำนานความจุ 120 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2  ตัว

ห้องบรรยาย 307

 • จำนานความจุ 120 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1   เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2  ตัว

ห้องบรรยาย 501

 • จำนานความจุ 50 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2  ตัว

ห้องบรรยาย 502

 • จำนานความจุ 50 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2  ตัว

ห้องบรรยาย 605

 • จำนานความจุ 40 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ –  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง –  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ –  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2  ตัว

ห้องบรรยาย 606

 • จำนานความจุ 50 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2  ตัว

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • จำนานความจุ 80 คน
 • อุปกรณ์โสตประจำห้อง

  โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง
  เครื่องฉายทึบแสง –  เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ 40  เครื่อง
  เครื่องเสียง 1  เครื่อง
  ไมค์ 2  ตัว