ฐานข้อมูลนักวิจัย

สำหรับ log in เข้าไปแก้ หรือสมัครใหม่

 

ผศ.ดร.ภัทราวดี บูรณตระกูล
เบอร์โทร : 2-1601
e-mail : pattravadee@g.swu.ac.th

อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล
เบอร์โทร : 2-1603
e-mail : duangrats@g.swu.ac.th

อ.ดร.ลลนา  คงคาเนรมิตร
เบอร์โทร : 2-1549
e-mail : lalana@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ชุติมา  วีรนิชพงศ์
เบอร์โทร : 2-1607
e-mail : chutimav@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศุจิมน  ตันวิเชียร
เบอร์โทร : 2-1606
e-mail : sujimon@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.จิตติมา  มานะกิจ
เบอร์โทร : 2-1604
e-mail : chittimm@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สถาพร  นิ่มกุลรัตน์
เบอร์โทร : 2-1618
e-mail : sathapor@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธนู  ทองนพคุณ
เบอร์โทร : 2-1696
e-mail : thanu@g.swu.ac.th

รศ.ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค์
เบอร์โทร : 2-1552
e-mail : wanlop@g.swu.ac.th

อ.ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง
เบอร์โทร : 2-1548
e-mail : pattarawit@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ชุดา  จิตตสุโภ
เบอร์โทร : 2-1608
e-mail : chuda@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน์
เบอร์โทร : 2-1517
e-mail : suwannav@g.swu.ac.th

อ.ดร.พรทิพา  เอี่ยมสำอางค์
เบอร์โทร : 2-1624
e-mail : porntipa@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วัฒนพร  พัฒนภักดี
เบอร์โทร : 2-1621
e-mail : wattanap@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ฐาปนีย์  หงส์รัตนาวรกิจ
เบอร์โทร : 2-1635
e-mail : tapanee@g.swu.ac.th

ผศ.ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์
เบอร์โทร : 2-1622
e-mail : chayanid@g.swu.ac.th

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี
เบอร์โทร : 2-1626
e-mail : weerasak@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช
เบอร์โทร : 2-1627
e-mail : patcharw@g.swu.ac.th

ผศ.บุญตา  ฉัตร์วีระสกุล
เบอร์โทร : 2-1625
e-mail : boontac@g.swu.ac.th

อ.นิตยา  นาผล
เบอร์โทร : 2-1623
e-mail : nittas@g.swu.ac.th

อ.ภัทรสุดา  ไชยสุภา
เบอร์โทร : 2-1686
e-mail : patarasuda@g.swu.ac.th


รศ.ดร.วรพรรณ  สิทธิถาวร
เบอร์โทร : 2-1638
e-mail : worapan@g.swu.ac.th

อ.ดร.วิภาพร เสรีเด่นชัย
เบอร์โทร : 2-1641
e-mail : vipaporn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ลลิตา  วีระเสถียร
เบอร์โทร : 2-1644/1535
e-mail : lalitawi@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศิริวรรณ  อธิคมกุลชัย
เบอร์โทร : 2-1700
e-mail : sirivan@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สริน   ทัดทอง 
เบอร์โทร : 2-1642
e-mail : sarin@g.swu.ac.th

ผศ.นัยนา  สันติยานนท์
เบอร์โทร : 2-1657
e-mail : naiyanap@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.เจริญ   ตรีศักดิ์
เบอร์โทร : 2-1666
e-mail : charoen@g.swu.ac.th

อ.พนารัตน์  แสงแจ่ม
เบอร์โทร : 2-1705
e-mail : panarat@g.swu.ac.th

รศ.ดร.วรรณคล เชื้อมงคล
เบอร์โทร : 2-1660
e-mail : wannakon@g.swu.ac.th

อ.มณฑิรา  ตันตสวัสดิ์
เบอร์โทร : 2-1663
e-mail : montira@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.มยุรี  ตั้งเกียรติกำจาย
เบอร์โทร : 2-1656
e-mail : mayureet@g.swu.ac.th

อ.ธนพัฒน์   ชัยะโสตถิ
เบอร์โทร : 2-1706
e-mail : thanaputt@g.swu.ac.th

 

ผศ.ดร.สุวิมล ยี่ภู่
เบอร์โทร : 2-1707
e-mail : suwimony@g.swu.ac.th

อ.สิรนันท์  กลั่นบุศย์
เบอร์โทร : 2-1658
e-mail :  siranan@g.swu.ac.th

อ.อรรัมภา   ชื่นชม
เบอร์โทร : 2-1659
e-mail : onrumpha@g.swu.ac.th

อ.กมลภัทร์   วงศ์ทวีปกิจ
เบอร์โทร : 2-1658
e-mail : kamonphat@g.swu.ac.th

อ.ชัยศิริ   เหลืองสินศิริ
เบอร์โทร : 2-1532
e-mail : chaisirig@g.swu.ac.th

อ.ดร.พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ
เบอร์โทร : 2-1713
e-mail :pacharapornp@g.swu.ac.th

อ.ชลกร ครุฑสินธุ์
เบอร์โทร : 2-1658
e-mail :chonlakorn@g.swu.ac.th

อ.ฐิติรัตน์ โรจน์นุกูลวณิช
เบอร์โทร : 2-1658
e-mail : thitiratr@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ย์วิมล   พันธุเวทย์
เบอร์โทร : 2-1667/1717
e-mail : wimon@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐพร อยู่ปาน
เบอร์โทร : 2-1539
e-mail : nattapor@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์
เบอร์โทร : 2-1716
e-mail : chatwadee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พนิดา  แจ่มผล
เบอร์โทร : 2-1535
e-mail : panida@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อมรทัศน์ สดใส
เบอร์โทร : 2-1540
e-mail : amorntus@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ
เบอร์โทร : 2-1539
e-mail : rith@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อรวินท์  พร่างแสงทอง
เบอร์โทร : 2-1542
e-mail : orawin@g.swu.ac.th

อ.ดร.มุทิตา  หิรัญสาย
เบอร์โทร : 2-1533
e-mail : muthita@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ตุลยา  โพธารส
เบอร์โทร : 2-1596
e-mail : tulaya@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.รุ่งเพชร  แก้วเกษ
เบอร์โทร : 2-1541
e-mail : roongpet @ g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.พรรณนิภา  อกนิษฐาภิชาติ
เบอร์โทร : 2-1672/1680
e-mail : pannipa@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พัชรี   ดวงจันทร์
เบอร์โทร : 2-1671
e-mail : patcharo@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สมหญิง พุ่มทอง
เบอร์โทร : 2-1674
e-mail : somying@g.swu.ac.th

รศ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์
เบอร์โทร : 2-1516
e-mail : kunyada@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.เบญจพร  กิ่งรุ้งเพชร์
เบอร์โทร : 2-1536
e-mail : benjapor@g.swu.ac.th

 

อ.ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย
เบอร์โทร : 2-1673
e-mail :  braprut@g.swu.ac.th