ฐานข้อมูลนักวิจัย

สำหรับ log in เข้าไปแก้ หรือสมัครใหม่

 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี บูรณตระกูล
เบอร์โทร : 2-1601
e-mail : pattravadee@g.swu.ac.th

อ.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล
เบอร์โทร : 2-1603
e-mail : duangrats@g.swu.ac.th

อ.ลลนา  คงคาเนรมิตร
เบอร์โทร : 2-1549
e-mail : lalana@g.swu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา  วีรนิชพงศ์
เบอร์โทร : 2-1607
e-mail : chutimav@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุจิมน  ตันวิเชียร
เบอร์โทร : 2-1606
e-mail : sujimon@g.swu.ac.th

อ.จิตติมา  มานะกิจ
เบอร์โทร : 2-1604
e-mail : chittimm@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  นิ่มกุลรัตน์
เบอร์โทร : 2-1618
e-mail : sathapor@g.swu.ac.th

อ.ธนู  ทองนพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  นิ่มกุลรัตน์
เบอร์โทร : 2-1696
e-mail : thanu@g.swu.ac.th

รองศาสตราจารย์วัลลภ วีชะรังสรรค์
เบอร์โทร : 2-1552
e-mail : wanlop@g.swu.ac.th

อ.ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง
เบอร์โทร : 2-1548
e-mail : pattarawit@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุดา  จิตตสุโภ
เบอร์โทร : 2-1608
e-mail : chuda@g.swu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเคมี
อ.พรทิพา  เอี่ยมสำอางค์

เบอร์โทร : 2-1624
e-mail : porntipa@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพร  พัฒนภักดี
เบอร์โทร : 2-1621
e-mail : wattanap@g.swu.ac.th

รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  หงส์รัตนาวรกิจ
เบอร์โทร : 2-1635
e-mail : tapanee@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์
เบอร์โทร : 2-1622
e-mail : chayanid@g.swu.ac.th

อ.บุญตา  ฉัตร์วีระสกุล
เบอร์โทร : 2-1625
e-mail : boontac@g.swu.ac.th

อ.นิตยา  นาผล
เบอร์โทร : 2-1623
e-mail : nittas@g.swu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเวท
รองศาสตราจารย์วรพรรณ  สิทธิถาวร
เบอร์โทร : 2-1638
e-mail : worapan@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา  วีระเสถียร
เบอร์โทร : 2-1644/1535
e-mail : lalitawi@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ  อธิคมกุลชัย
เบอร์โทร : 2-1700
e-mail : sirivan@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริน   ทัดทอง 
เบอร์โทร : 2-1642
e-mail : sarin@g.swu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา  สันติยานนท์
เบอร์โทร : 2-1657
e-mail : naiyanap@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ   ตรีศักดิ์
เบอร์โทร : 2-1666
e-mail : charoen@g.swu.ac.th

อ.พนารัตน์  แสงแจ่ม
เบอร์โทร : 2-1705
e-mail : panarat@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณคล เชื้อมงคล
เบอร์โทร : 2-1660
e-mail : wannakon@g.swu.ac.th

อ.มณฑิรา  ตันตสวัสดิ์
เบอร์โทร : 2-1663
e-mail : montira@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี  ตั้งเกียรติกำจาย
เบอร์โทร : 2-1656
e-mail : mayureet@g.swu.ac.th

 

อ.ธนพัฒน์   ชัยะโสตถิ
เบอร์โทร : 2-1706
e-mail : thanaputt@g.swu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล ยี่ภู่
เบอร์โทร : 2-1707
e-mail : suwimony@g.swu.ac.th

 

อ.สิรนันท์  กลั่นบุศย์
เบอร์โทร : 2-1658
e-mail :  siranan@g.swu.ac.th

 

อ.อรรัมภา   ชื่นชม
เบอร์โทร : 2-1659
e-mail : onrumpha@g.swu.ac.th

อ.กมลภัทร์   วงศ์ทวีปกิจ
เบอร์โทร : 2-1658
e-mail : kamonphat@g.swu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล   พันธุเวทย์

เบอร์โทร : 2-1667/1717
e-mail : wimon@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร อยู่ปาน
เบอร์โทร : 2-1539
e-mail : nattapor@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์
เบอร์โทร : 2-1716
e-mail : chatwadee@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา  แจ่มผล
เบอร์โทร : 2-1535
e-mail : panida@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรทัศน์ สดใส
เบอร์โทร : 2-1540
e-mail : amorntus@g.swu.ac.th

รองศาสตราจารย์ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ
เบอร์โทร : 2-1539
e-mail : rith@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวินท์  พร่างแสงทอง
เบอร์โทร : 2-1542
e-mail : orawin@g.swu.ac.th

อ.มุทิตา  หิรัญสาย
เบอร์โทร : 2-1533
e-mail : muthita@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลยา  โพธารส
เบอร์โทร : 2-1596
e-mail : tulaya@g.swu.ac.th

อ.รุ่งเพชร  แก้วเกษ
เบอร์โทร : 2-1541
e-mail : roongpet @ g.swu.ac.th 

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  อกนิษฐาภิชาติ
เบอร์โทร : 2-1672/1680
e-mail : pannipa@g.swu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี   ดวงจันทร์
เบอร์โทร : 2-1671
e-mail : patcharo@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง พุ่มทอง
เบอร์โทร : 2-1674
e-mail : somying@g.swu.ac.th

รองศาสตราจารย์กัญญดา  อนุวงศ์
เบอร์โทร : 2-1516
e-mail : kunyada@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  กิ่งรุ้งเพชร์
เบอร์โทร : 2-1536
e-mail : benjapor@g.swu.ac.th