ทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย

  1. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย (รอบ 1)
  2. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย (รอบ 2)

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

  1. ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1
  2. ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
  3. ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ รอบที่ 2

ประกาศนักวิจัยดีเด่น

  1. ประกาศสนับสนุนเงินรางวัลฯ นักวิจัยดีเด่น
  2. ประกาศผู้ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลฯ นักวิจัยดีเด่น