บทความวิชาการ (CPE)

 

ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
การบริหารยา midazolam ทางจมูกเพื่อรักษาอาการชัก 

ภญ.กัลยรัตน์ สุสัณฐิตพงษ์
2 01 ก.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลาชนิด rVSV-ZEBOV 

ภญ. จินตนา คูณหอม
2 01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561
การใช้ยา ambrisentan ในการรักษาภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง 

ภญ.ปิยวดี สุขอยู่
3 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2561
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาลดน้ำหนัก lorcaserin 

รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล, ภญ.นลินี เครือทิวา
3 07 มี.ค. 2560 06 มี.ค. 2561
ยา apomorphine ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 

อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์, อ.ภก.ชัยศิริ เหลืองสินศิริ
3 06 มี.ค. 2560 05 มี.ค. 2561
วงแหวนสอดช่องคลอดคุมกำเนิด 

รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล
2.5 06 ก.พ. 2560 05 ก.พ. 2561
ฮอร์โมนฝังใต้ผิวหนังคุมกำเนิด (Contraceptive subdermal implants) 

รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล
2.5 27 ก.ย. 2559 26 ก.ย. 2560
Inhaled Insulin 

ผศ.ดร.ตุลยา โพธารส
2.5 25 ส.ค. 2559 24 ส.ค. 2560