การจัดประชุมวิชาการ

การจัดประชุมวิชาการ

 

 
ชื่อการประชุม
จำนวนหน่วยกิต
วันที่จัดประชุม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติในการผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/S ครั้งที่ 2

ห้องลักษมี โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
  7.75  24 ก.ค. 2560 – 25 ก.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติในการผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/S ครั้งที่ 1

ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
8.25

06 ก.ค. 2560 – 07 ก.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ GMP การผลิตยาแผนโบราณ ครั้งที่ 3

ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
 7  26 มิ.ย. 2560 – 27 มิ.ย. 2560

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ GMP การผลิตยาแผนโบราณ ครั้งที่ 2

ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
 8.75  12 มิ.ย. 2560 – 13 มิ.ย. 2560

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ GMP การผลิตยาแผนโบราณ ครั้งที่ 1

ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
  8.75  22 พ.ค. 2560 – 23 พ.ค. 2560
โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสมุนไพรให้แก่เภสัชกรทุกสายงาน

ณ ห้องประชุมพรภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
19  27 มี.ค. 2560 – 29 มี.ค. 2560
หลักการเลือกใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มศว ประสานมิตร
 6

 26 มี.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร

11

 20 -21 มีนาคม 2560

 

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มศว ประสานมิตร

6 26 มี.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์ โครงการสมุนไพร

ใบสมัคร

 

 โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 6  15 ก.พ. 2560

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 

บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่บ้านแบบสหสาขาวิชาชีพ

ห้อง รัตนโกสินทร์-สุโขทัย (ชั้น 1) โรงแรมนารายณ์ สีลม กทม
 

12

 

26 ม.ค. 2560 – 27 ม.ค. 2560

 โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจบูรพา (Eastern Heart Network) ครั้งที่ 5
โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.25  05 ส.ค. 2559
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายสาขาสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลพุทธโสธร
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธโสธร
5.75 06 ก.ค. 2559

 

โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ห้องประชุมเพทาย โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 5  22 มิ.ย. 2559

 

 โครงการอบรมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพุทธโสธร
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธโสธร
5.5  16 มิ.ย. 2559
โครงการอบรมเครือข่ายสาขาทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพุทธโสธร

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธโสธร
6  13 พ.ค. 2559
โครงการอบรมเครือข่ายสาขากุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธโสธร

6.25  12 พ.ค. 2559
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการบริหารระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมยา
ห้องบรรยาย 307 และห้องบรรณสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.75 10 พ.ค. 2559 – 02 มิ.ย. 2559
 โครงการอบรมเครือข่ายด้านมะเร็งโรงพยาบาลพุทธโสธร
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร
6  16 มี.ค. 2559
โครงการอบรมเครือข่ายเภสัชกรเรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลพุทธโสธร
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร

6 26 ก.พ. 2559
 โครงการอบรมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลพุทธโสธร
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร
5.5 25 ก.พ. 2559
Innovation in Pharmacy Profession: drugs and manufacturing processes
ห้องชฎาแกรนด์บอลลูม โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร
8  22 ม.ค. 2559