บริการวิชาการ

เกี่ยวกับศูนย์บริการวิชาการ
น้ำดื่ม มศว
เกี่ยวกับโครงการสมุนไพร
กิจกรรมของโครงการ
ฐานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 มีสถาบันเครือข่าย 2 แห่งคือ รพ.พุทธโสธร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เภสัชกรสามารถตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตและติดตามกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องได้ที่ http://www.ccpe.pharmacycouncil.org