หลักสูตร

 

 

อัตราการทำงานของบัณฑิต

 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

 1. ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย:             หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ:         Doctor of Pharmacy Program
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย              ชื่อเต็ม:    เภสัชศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ:     ภ.บ.
  ภาษาอังกฤษ           ชื่อเต็ม:    Doctor of Pharmacy
  ชื่อย่อ:     Pharm.D.
 3. วิชาเอก
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 วิชาเอก ได้แก่
  – วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม(Pharmaceutical Sciences)
  – วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม(Pharmaceutical Care)
 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  จำนวน 234 หน่วยกิต
 5. รูปแบบของหลักสูตร
  5.1 รูปแบบ
  –  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี
  5.2 ภาษาที่ใช้
  – ภาษาไทย เอกสารและตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. เภสัชกรโรงพยาบาล
  2. เภสัชกรชุมชน(ร้านยา)
  3. เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา
  4. เภสัชกรด้านการผลิตยา
  5. เภสัชกรด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยา
  6. เภสัชกรด้านการประสานงานการทดลองทางคลินิก
  7. เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา
  8. เภสัชกรด้านการตลาดยา
  9. เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  10. เภสัชกรด้านการศึกษา(อาจารย์)
  11. เภสัชกรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม

กิจกรรมการเรียน

 1. ห้องเรียน
 2. การฝึกปฏิบัติงาน
 3. การฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ
 4. การเรียนนอกห้องเรียน
 5. ตำราเรียน