สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วิมล   พันธุเวทย์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

e-mail : wimon@g.swu.ac.th
Tel : 037395095 ต่อ 21517